#هجرت

رابطه میان ایمان و هجرت، ویژگی های مهاجر نمونه

۱۳۹۵ بهمن ۲۴

در سالهای اخیر جهان شاهد موج گسترده پناهندگی از کشورهای اسلامی به مغرب زمین بود. برخی برای نجات جان خود و بسیاری برای داشتن زندگی بهتر خود را در این مسیر پرخطر اننداختن. هدف از زندگی چیست و ایا این راه مهاجران را به سعادت میرساند؟

جزئیات