روابط اجتماعی در اسلام

اخوت ایمانی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

از زیباترین جلوه های عملی ایمان پیوند روح ها و اتصال جان هاست. قرآن کریم با بیان آیه شریفه اخوت ایمانی، سرفصل و بابی شگفت و کارساز در روابط اجتماعی گشوده است: «در حقیقت مؤمنان برادر یکدیگرند پس میان برادرانتان اصلاح کنید و از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت قرار گیرید»

جزئیات