خردورزی در اسلام

راه پیشرفت، از اندیشه می گذرد

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

موفقیت در رسیدن به جایگاهی عالی و کسب محبوبیت نزد مردم در گرو سه اصل کلی است: خردورزی، مطالعه و به کارگیری تجربیات دیگران در زندگی. انسان در سکوت اندیشه این فرصت را می یابد تا پیرامون زندگی و حوادث جهان به تفکر پرداخته و به عوامل پیشرفت و عقب ماندگی ملل مختلف بیندیشد، درحالیکه پر حرفی امکان فکر کردن درباره مسائل دیگر را از انسان می ستاند و تنها دغدغه فرد پرحرف چگونگی بیان کلمات است.

جزئیات