#اهمیت اندیشیدن

زندگی ساخته اندیشه هاست

۱۳۹۶ تیر ۱۰

به عقیده روانشناسان، هرگونه بیندیشید و به هر آنچه فکر کنید، زندگی شما نیز همانگونه ساخته خواهد شد. کائنات تحت اراده و اختیار انسان است، پس اگر مثبت اندیش باشید، مأیوس نگردید و در راه رسیدن به آرزوها و خواسته های خود شکیبایی ورزید، می توانید در زندگی و جامعه خود، دست به ایجاد تحولاتی شگرف زده و آینده ای بهتر و روشن تر برای خویش رقم زنید.

جزئیات

راه پیشرفت، از اندیشه می گذرد

۱۳۹۵ بهمن ۳۰

موفقیت در رسیدن به جایگاهی عالی و کسب محبوبیت نزد مردم در گرو سه اصل کلی است: خردورزی، مطالعه و به کارگیری تجربیات دیگران در زندگی. انسان در سکوت اندیشه این فرصت را می یابد تا پیرامون زندگی و حوادث جهان به تفکر پرداخته و به عوامل پیشرفت و عقب ماندگی ملل مختلف بیندیشد، درحالیکه پر حرفی امکان فکر کردن درباره مسائل دیگر را از انسان می ستاند و تنها دغدغه فرد پرحرف چگونگی بیان کلمات است.

جزئیات