#ارزشهای اسلامی

تاثیر احسان در تحقق رفاه اجتماعی

۱۳۹۵ اسفند ۱۶

نیازهای مادی و معنوی مردم و نابسامانی های اجتماعی آنقدر پر شمار است که رفع آن فراتر از توان و امکانات محدود ارگان های دولتی می باشد؛ بنابراین نیاز به راه درمانی دیگری است تا در کنار دولت به رفع نیاز مردم پرداخته، زمینه پیشرفت و شکوفایی جامعه را فراهم سازد.

جزئیات

نقش آگاهی در تحقق اصلاحات اجتماعی

۱۳۹۵ اسفند ۰۱

اصلاحات، بهترین راه برون رفت از مفاسد و معضلات اجتماعی است. بسیاری از مصلحان برای تغییر کج روی ها و نابسامانیهای جامعه تا پای جان کوشیدند تا مردم را از پرتگاهها نجات دهند. پیامبران و امامان اسمانی بهترین الگو برای مصلحان هستند که در این رهرو جامعه را رهبری کردند.

جزئیات