#بد زبانی

دشمنى و شاخه هاى آن

۱۳۹۷ مهر ۰۱

انسان بزرگ به امور پيش پا افتاده سرگرم نمى شود، زيرا وجودى بزرگتر از اين دارد، و فرصتى براى پرداختن به امور بيهوده در اختيار ندارد، زيرا وقت او ارزشمندتر از آن است كه صرف اين گونه امور كند، از همين رو بزرگان را مى بينيم كه هرگز به واژه اى كه روان را مخدوش مى كند يا عداوتى كه نفسهاى خُرد به ارمغان مى آورند اعتنا نمى ورزند. نفس آدمى هرچه بزرگتر و شخصيت او سترگتر باشد، گذشت و بخشش او بيشتر است و در مقابل، مردمان فرومايه كه از نفسهايى محدود و انديشه هايى سبك برخوردارند جز به دشمنى فلان كس و يافتن عيبهاى ديگرى نمى پردازند.

جزئیات

چگونه با بدزبانی مقابله کنیم

۱۳۹۵ اسفند ۰۹

خشونت کلامی، به‌شکلی گسترده و در شبکه‌های اجتماعی، به‌وفور ديده می‌شود. ما نه‌تنها تقريبا هر روزه قربانی خشونت می‌شويم بلکه خودمان نيز قربانيانی به‌جا می‌گذاريم. ببینیم اسلام در خصوص خشونت و آزار زبانی چه گفته و برای مبارزه با آن چه راهکاری ارائه داده است؟

جزئیات