اصلاح عیوب

جایگاه نقد و انتقادپذیری در اسلام

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

چرا یك تمدن می تواند از بحران ها پیروزمندانه بیرون بیاید ولی تمدن دیگر نمی تواند؟ شاید یك پاسخ به این سؤال این باشد که برخی كشورها توانسته اند سازوكارهای مناسب را در درون خود تعبیه كنند كه به بازبینی و ارزیابی مستمر خود بپردازند و فرهنگ نقد و انتقادپذیری یکی از این سازوکارهاست

جزئیات