انتقاد

فریاد اعتراض جوانان را بشنویم

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

در رویارویی با مشکلات، برای فهم درست آن ها و تلاش برای یافتن راه حل مناسب، نباید گران سری نمود، بلکه لازم است از سر فروتنی به ریشۀ اصلی آن ها توجّه کرد و علّت مشکلات را یافت. ارجاع صدای اعتراض مردم به دسیسه چینی دشمنان، انکار واقعیت است. به گواه جامعه‌شناسان، مردم عروسک‌های منفعلی برای خیمه‌شب‌بازی این و آن نیستند. ممکن است افراد با قرار گرفتن در میان جمع‌ تا حدودی اراده خود را از دست بدهند اما آنها قدرتِ شنیدن، تحلیل‌کردن، انتخاب‌کردن و رفتار مستقل را دارند. بنابراین تمامی شعارها، بیانی صادقانه از فکر و اندیشه و آرمان این افراد جان بر لب رسیده است.

جزئیات

جایگاه نقد و انتقادپذیری در اسلام

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

چرا یك تمدن می تواند از بحران ها پیروزمندانه بیرون بیاید ولی تمدن دیگر نمی تواند؟ شاید یك پاسخ به این سؤال این باشد که برخی كشورها توانسته اند سازوكارهای مناسب را در درون خود تعبیه كنند كه به بازبینی و ارزیابی مستمر خود بپردازند و فرهنگ نقد و انتقادپذیری یکی از این سازوکارهاست

جزئیات