اخلاق

اخلاق، ملاک ارزش گذاری انسان

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

با استناد به آموزه های علی(ع) می توان پنج عنصر در اخلاق را به عنوان عنصر رئیسی عنوان کرد و گفت: اگر این پنج عنصر به زندگی انسان بیایند، زندگی خوب می شود، اول، صداقت و عدم ناراستی؛ امانت داری و پایبندی به عهد، فروتنی، قناعت و تقوا

جزئیات