قناعت

حرص و قناعت

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

فقر در دل گروهى از مردم جايگزين شده است و پيوسته درصدد يافتن ثروت فزون تر هستند، اگرچه ثروت آنها گنجينه اى باشد كه جابه جايى كليدهاى آن بر گروهى تنومند سنگين آيد.

جزئیات

اخلاق، ملاک ارزش گذاری انسان

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

با استناد به آموزه های علی(ع) می توان پنج عنصر در اخلاق را به عنوان عنصر رئیسی عنوان کرد و گفت: اگر این پنج عنصر به زندگی انسان بیایند، زندگی خوب می شود، اول، صداقت و عدم ناراستی؛ امانت داری و پایبندی به عهد، فروتنی، قناعت و تقوا

جزئیات