#اخلاق در نهج البلاغه

در هر چیز می توان عقب نشینی کرد، جز اخلاق

۱۳۹۵ اسفند ۲۸

اگر قرار باشد انسان در زندگی خود سر یک چیز پایمردی کند و عقب نشینی نکند آن مسأله باید چه موضوعی باشد؟ اگر امور بسیار مهمی با ارزش های اخلاقی و اصول اخلاقی تزاحم پیدا کنند ما باید در این شرایط طرف کدام را بگیریم؟

جزئیات

اخلاق، ملاک ارزش گذاری انسان

۱۳۹۵ اسفند ۱۵

با استناد به آموزه های علی(ع) می توان پنج عنصر در اخلاق را به عنوان عنصر رئیسی عنوان کرد و گفت: اگر این پنج عنصر به زندگی انسان بیایند، زندگی خوب می شود، اول، صداقت و عدم ناراستی؛ امانت داری و پایبندی به عهد، فروتنی، قناعت و تقوا

جزئیات