اهمیت جوان

جوانان از حاشیه تا حرکت های احساسی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اوج استعداد و توانایی انسان در مرحله جوانی است. در این دوران، انسان می کوشد تا از قابلیت های خود بیشترین بهره وری را کسب کند؛ اما اگر نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده شود، ممکن است دست به رفتارهای نسنجیده ای بزند که آتش آن دامن کل جامعه را بگیرد.

جزئیات