حق الناس

حق الناس بر حق الله مقدم است

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

مجموعه تعالیم دینی، از نهایت اصرار بر رعایت حقوق دیگران و تقدم حق الناس بر حق الله، حداقل در غالب موارد، حکایت دارد؛ و البته که این حقوق به حقوق قانونی و فقهی اختصاص ندارند

جزئیات