شرح صدر

شرح صدر، شرط موفقیت در تبلیغ

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

هنگامی که به موسی گفته می شود پیام خدا را به فرعون و فرعونیان ابلاغ کن، احساس می کند بار بسیار سنگین و رسالت فوق العاده مشکلی به دوش او گذاشته شده است. پس از خداوند درخواست می کند بر ظرفیت روحی وی بیفزاید

جزئیات