#اباضیه

آشنایی با وضعیت شیعیان عمان

۱۳۹۵ اسفند ۱۹

شیعیان عمان دارای سه قومیت هستند: بحارنه، عجمی‌ها و لواتی‌ها. از حیث میزان حضور در مناصب سیاسی و اقتصادی در درجه اول طایفه لواتی‌ها هستند به علت اینکه از تحصیلات مناسبی برخوردارند

جزئیات