تقابل غرب و اسلام

تعدد فرهنگی، گفتگو یا جنگ تمدنها

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

تنوع و تعدد فرهنگی از عوامل تمدن ساز و سبب اقتدار جامعه است؛ اما اختلاف دیدگاهها در خصوص ادیان به ویژه دین اسلام مانع قدرتمندی است که پذیرش فرهنگ های گوناگون را با خطر مواجه کرده و موضع موافقان ادغام فرهنگی و یکدست کردن جامعه را تحکیم می بخشد.

جزئیات

جهانی شدن و چالشهای پیش رو

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

هنگامی که جهانی شدن برای نخستین بار مطرح شد، در ظاهر هدف چیزی جز خدمت رسانی به مردم نبود؛ غافل از آنکه متولیان این اندیشه در ورای این ماسک زیبا چهره کریه و افکار پلید خود را مخفی کرده و بدنبال آن بودند تا با محو فرهنگ کشورهای جهان سوم، فرهنگ خود را جایگزین آن کنند. آیت الله سید محمد شیرازی از معدود افرادی بود که در همان مراحل آغازین ظهور این تفکر، نسبت به عواقب و خطرات آن هشدار داد.

جزئیات

زمانیکه که اسلام پیروز شد و غرب شکست خورد

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

شاخصه های منحصر به فرد حکومت امیرمؤمنان(ع) پیش از او هرگز دیده نشده و پس از او تکرار نخواهد شد؛ حکومتی که دوام زیادی نداشت ولی در همین دوره کوتاه نیز اسلام حقیقی را به درستی به نمایش گذاشت. اما چرا جهانیان تجربه موفق حضرت را در حکومتداری نادیده گرفته، از آن الگو نمی گیرند؟

جزئیات