شهید مطهری

فقه حکومت زده و پوپولیسم فقهی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

حوزه های علمیه به علت حیات دوزیست خود که از طرفی تحت نفوذ نظام حاکم بوده و حتی بخشی از نیاز مالی خود را از بودجه رسمی میگیرد و از طرف دیگر همچنان به وجوهات پرداختی از سوی مردم و بازاریان وابستگی دارد، همزمان با هر دو تهدید «فقه حکومت زده» و «پوپولیسم فقهی» دست و پنجه نرم می کند و این تهدیدی برای کیان تشیع محسوب می شود

جزئیات