آیات و احادیث در خصوص عزت

عزت مؤمن در اسلام

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

عزّت، در مورد انسان به معنای حفظ آبرو و شخصیّت، و عدم کرنش و دریوزگی در برابر صاحبان زر و زور و تزویر است. چنین عزّتی را قطعاً در پرتو ارتباط محکم با صاحب عزّت مطلق، خدای عزیز، قدرتی که با داشتن آن هرگز اسیر و ذلیل هوا و هوس نمی شویم و در برابر طاغوت درون و برون سرخم نمی کنیم، می توان به دست آورد

جزئیات