عامل عقب ماندگی مسلمانان

علم، عالِم و ابتکار، مؤلفه های سه گانه پیشرفت

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

دانش، عالمان و نوآوری سه مؤلفه کلیدی در پیشرفت و رهایی یک ملت از عقب ماندگی است. در حالیکه کشورهای توسعه یافته به خوبی از این سه مؤلفه استفاده می کنند، در کشورهای اسلامی مستبدانی حکمرانی می نمایند که با علم و عالمان زاویه داشته، این دو را تهدیدی برای قدرت خود می دانند. پس با این وصف چه سرنوشتی در انتظار امت اسلام خواهد بود؟

جزئیات