شیعیان کویت

حقوق و آزادی های شیعیان کویت

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

وضعیت سیاسی و اجتماعی شیعیان کویت از شاخص های قابل قبولی بهره مند است اکنون شیعیان کویت دو وزیر، پنج کرسی نمایندگی مجلس (از 54 کرسی) و چند منصب حکومتی دیگر را در دست دارند و روابطشان با حکومت خوب است

جزئیات