دستگیری از نیازمندان

آنکه در رفع نیاز مردم بکوشد، نزد خدا چه جایگاهی دارد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

از جمله لوازم اجتماعى بودن انسان، نيازهايى است كه تنها ديگران مى توانند آنها را برآورده كنند، و هر فردى در جامعه همانند عضوى از اعضاى يك پيكر است كه نمى تواند جز با هميارى، منافع خود را تأمين كند.

جزئیات

بخشش از نگاه روانشناسی اخلاق

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

روانشناسی اخلاقی بررسی همه مؤلفه‌ها و عواملی است که شخصی را به انجام یا ترک یک عمل اخلاقی وامی‌دارد. اما این علم صرفاً به مؤلفه‌های مؤثر در عمل به اخلاق یا عمل نکردن به اخلاق نمی‌پردازد بلکه اعمال اخلاقی خاص را هم مورد بحث خود قرار می‌دهد؛ یکی از این موارد اخلاقی خاص «دستگیری از مستمندان و تهیدستان» است.

جزئیات