#مصطفی ملکیان

آفات جامعه دینی

۱۳۹۷ خرداد ۰۲

دکتر مصطفی ملکیان در گفت و گویی از انحصار دین در رعایت احکام عبادی و بی توجهی به اعتقادات و اخلاقیات، گسترش دایره تعبد و نهی از هرگونه نقد و پرسش، و نیز تلقی فرآورده ای از دین به عنوان سه آفت جامعه دینی نام برده و به شرح هر کدام از آنها می پردازد که در ادامه می خوانید:

جزئیات

بخشش از نگاه روانشناسی اخلاق

۱۳۹۵ اسفند ۲۶

روانشناسی اخلاقی بررسی همه مؤلفه‌ها و عواملی است که شخصی را به انجام یا ترک یک عمل اخلاقی وامی‌دارد. اما این علم صرفاً به مؤلفه‌های مؤثر در عمل به اخلاق یا عمل نکردن به اخلاق نمی‌پردازد بلکه اعمال اخلاقی خاص را هم مورد بحث خود قرار می‌دهد؛ یکی از این موارد اخلاقی خاص «دستگیری از مستمندان و تهیدستان» است.

جزئیات