چالش های اخلاق

در هر چیز می توان عقب نشینی کرد، جز اخلاق

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

اگر قرار باشد انسان در زندگی خود سر یک چیز پایمردی کند و عقب نشینی نکند آن مسأله باید چه موضوعی باشد؟ اگر امور بسیار مهمی با ارزش های اخلاقی و اصول اخلاقی تزاحم پیدا کنند ما باید در این شرایط طرف کدام را بگیریم؟

جزئیات