#حق حاکمیت

حق حکومت و حق حاکمیت در آموزه‌های علوی

۱۳۹۶ فروردین ۱۱

حکومت موفق را با عملکردش می‌شناسند؛ نه طول عمرش. دلشاد تهرانی که این جمله را می‌گوید، حکومت موفق را حکومتی می‌داند که بر اساس حق و عدالت عمل کند و بنا بر همین اصل، حکومت چهارسال و نه ماهه علی(ع) را موفق‌ترین حکومت تاریخ می‌خواند.

جزئیات