#فرهنگ کتابخوانی

رمز پیشرفت کشورهای توسعه یافته

۱۳۹۶ فروردین ۱۴

تلاش برای زندگی سعادتمندانه وظیفه هر انسانی است که خداوند آفریده است. بخشی از مردم جهان این را با همه وجود باور دارند و برای خوب زندگی، تلاش می‌کنند، کتاب می‌خوانند، سفر می‌روند‌ و هر روز برای خود برنامه‌ریزی می‌کنند تا بهتر زندگی کنند و گروهی هم دل به تقدیر می‌سپارند و گذر عمر را نظاره‌گر هستند و به‌طور معمول به نق زدن دل خوش می‌کنند.

جزئیات