#شیعیان آمریکا

نگاهی به وضعیت شیعیان آمریکا

۱۳۹۶ فروردین ۱۵

سید عمار نخجوانی، استاد دانشگاه علوم دینی هارتفورد، به عنوان رییس هیئت مرکزی کرسی امام علی در این دانشگاه است. وی در مصاحبه پیش رو از چالش‌های گسترش تشیع در امریکا سخن می‌گوید:

جزئیات