#کودک و رسانه

تأثیر رسانه های دیجیتال بر سلامت کودکان

۱۳۹۶ فروردین ۱۶

کودکان چه برنامه‌هایی را مشاهده می‌کنند؟ و تلویزیون چگونه بر مغز آنها تأثیر می‌گذارد؟ رسانه ابزاری دو وجهی است و به همان میزان که زمینه رشد و شکوفایی مخاطب را فراهم می کند، می تواند سبب گمراهی و تباهی او نیز گردد. در این میان کودکان آسیب پذیر ترین قشر هستند و از آنجا که قدرت تشخیص درست از غلط را ندارند، والدین باید بر آنان نظارت نموده و بکوشند تأثیر مخرب استفاده از تلویزیون و اینترنت را به حد اقل برسانند.

جزئیات