#طه حسین

طه حسین دین و مدرنیته

۱۳۹۶ فروردین ۱۷

طه حسین مایل است همان نقشی که دکارت در سنت فلسفی غرب ایفا نمود را در سنت اسلامی‌ بازآفرینی کند و بنیان‌گذار نوعی فهم مدرن و فلسفی از سنت اسلامی‌و عربی باشد.

جزئیات