تعامل با مردم

۳ اصل تعامل اخلاقی امام علی(ع)

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

امیرالمومنین انسان را انسان می دید و به نوع انسان ها نگاه احترام آمیز داشتT به همین دلیل در نگاه آن حضرت هرگز یک مرزبندی که نهایتا به قطبی گری در جامعه منجر شود مشاهده نمی شد؛ اگر در جامعه مرزبندی ایجاد کردیم نه به دو قطبی بلکه به چند قطبی کردن جامعه می انجامد و این به ضرر جامعه و امت اسلامی است.

جزئیات