رفتار حاکم اسلامی

حاکمی از جنس مردم

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

معمولاً صاحبان قدرت و منصب به دور از جامعه زندگى مى‏ كنند و حاضر نيستند كارهاى كوچك را خودشان شخصا انجام دهند؛ به چند دليل:

جزئیات

شیفتگان قدرت وتشنگان خدمت

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

درباره قرآن مجید و بلندی و عظمت این کتاب الهی زیاد گفته و شنیده ایم. در کنار همه عظمت ها و شگفتی های این اعجوبه هستی نکته جالب توجه این است که هرروز که آدمی آنرا نه فقط تلاوت که مطالعه و مورد دقت قرار میدهد، گوئی برای او تازه است و می تواند برداشتی جدید از آن داشته باشد.

جزئیات

۳ اصل تعامل اخلاقی امام علی(ع)

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

امیرالمومنین انسان را انسان می دید و به نوع انسان ها نگاه احترام آمیز داشتT به همین دلیل در نگاه آن حضرت هرگز یک مرزبندی که نهایتا به قطبی گری در جامعه منجر شود مشاهده نمی شد؛ اگر در جامعه مرزبندی ایجاد کردیم نه به دو قطبی بلکه به چند قطبی کردن جامعه می انجامد و این به ضرر جامعه و امت اسلامی است.

جزئیات