انسان موفق

زندگی ساخته اندیشه هاست

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

به عقیده روانشناسان، هرگونه بیندیشید و به هر آنچه فکر کنید، زندگی شما نیز همانگونه ساخته خواهد شد. کائنات تحت اراده و اختیار انسان است، پس اگر مثبت اندیش باشید، مأیوس نگردید و در راه رسیدن به آرزوها و خواسته های خود شکیبایی ورزید، می توانید در زندگی و جامعه خود، دست به ایجاد تحولاتی شگرف زده و آینده ای بهتر و روشن تر برای خویش رقم زنید.

جزئیات

بر حاشیه راه قدم نزن

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

انانکه در زندگی همواره با تردید گام بر می دارند و از مواجهه با مشکلات در هراسند، غالبا افرادی هستند فاقد هدف؛ غافل از انکه رمز موفقیت انسان در هدفمندی اوست. هدف به آدمی امید بخشیده، به کار و تلاش او معنا می دهد، وی را در مقابله با سختی ها یاری می رساند.

جزئیات