زینب کبری(س)

سه سخنرانی استوار حضرت زینب(س) بعد از وقایع کربلا

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

با بررسی شرایطی که هر کس در آن شرایط قادر بر سخنرانی نیست، می توان به قدرت بیان، نفوذ کلام، اعتماد به نفس و توان گوینده در جذب شنوندگان پی برد. اشخاصی هستند که با کم ترین مشکل روحی و جسمی، یا کوچک ترین تغییری در شرایط محیط سخنرانی و وضعیت شنوندگان، قدرت سخن گفتن را از دست می دهند. در مقابل افراد نادری هستند، که در بدترین وضعیت جسمی و روحی و شرایط محیطی قادرند بیشترین تأثیر را در شنوندگان خود بگذارند.

جزئیات