#گفت و گوی روشنفکران

نقش فرهیختگان در جوامع بشری

۱۳۹۶ تیر ۱۲

تاکنون تعریف دقیقی از صاحبان فرهنگ ارائه نشده و همین امر سبب شده است تا ما آنانی را که در فضای مجازی حضوری پررنگ داشته یا سعی در تحریک عواطف مردم دارند، زبان به تیغ انتقاد می گشایند و بی محابا به حاکمان می تازند، فرهیخته قلمداد کنیم؛ درحالیکه فرهیخته حقیقی، مشکلات و معضلات جامعه را با زبان خوش و با مراعات انصاف نقد کرده، به مردم امید به بهبودی اوضاع می دهد و با بیان استدلال عقلی می کوشد تا برای خارج شدن از مشکلات راه‌حل ارائه نماید.

جزئیات

ضرورت گفت و گو در میان نخبگان

۱۳۹۶ فروردین ۲۴

ما در همه جنبه‌های زندگی به گفتگو نیاز داریم. برای مثال، جامعه مدنی با گفتگو شکل می‌گیرد و تنها با گفتگوهای جمعی می‌توان نیازهای اجتماعی را شناخت. ولی متأسفانه گفتگو در جامعه امروز پدیده ای رو به فراموشی است و تعامل اجتماعی چندانی میان مردم صورت نمی‌گیرد. درنتیجه خلاقیت‌ها نیز کم شده و جامعه به تعالی نمی‌رسد.

جزئیات