#دفاع از ارزشها

خطر زوال فرهنگی

۱۳۹۶ فروردین ۲۴

یکی از خطراتی که جوامع در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی را تهدید می کند تهاجم فرهنگی و تلاش برای تغییر ارزش های مردم است. اما علی رغم این تهدیدات ما می توانیم با احیای مفاهیم اسلامی، بازبینی و اصلاح معیارهای فرهنگی خود و نیز گفتگوی مسالمت آمیز، به میزان زیادی توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

جزئیات