#جلب توجه

انتخابات، فرصتی برای خود نمایی

۱۳۹۶ فروردین ۲۶

بحث نیاز مردم به خودنمایی، جلب توجه و کسب وجهه از مدت ها پیش مطرح شد وقتی اخبار مربوط به مرگ های ناشی از گرفتن عکس های سلفی در خبرگزاری ها انتشار یافت. حال با شروع دوباره فصل انتخابات و هجوم افراد غیر نرمال با ظاهر و رفتارهای عجیب برای کاندیداتوری بار دیگر توجه جامعه شناسان به این مقوله جلب شده است.

جزئیات