#بانکداری اسلامی

اقتصاد اسلامی و نظامهای مالی جایگزین

۱۳۹۶ فروردین ۲۹

بانکداری اسلامی بر پایه مضاربه و مشارکت با سرمایه گذاران بنا شده، بهره وام به صفر میرسد و برای کارافرینان حد اقل ریسک مالی را فراهم میکند. این شیوه مورد توجه صندوق بین الملی پول قرار گرفته و کشورهای پیشرفته جهان را به خود واداشته است.

جزئیات