مقایسه شوری و دمکراسی

بررسی همنوایی شورا و دمکراسی در اداره جوامع بشری

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

شورا و مشورت، مفاهیمی اسلامی است که از دیرباز مورد سفارش قران کریم است و دمکراسی مفهومی غربی است که نقاط اشتراک زیادی با شورا دارد. در میزگرد هفتگی مرکز پژوهشی ایت الله شیرازی این دو واژه مورد بررسی قرار گرفت.

جزئیات