جمعیت ایران

اخرین امار، شاهد پیر شدن جمعیت ایران است

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

اخرین امارها گویای پیر شدن نسبت جمعیتی ایران است و تغییر سیاستهای دولتی راه به جایی نبرده. نوشتار پیش رو به سیر اماری جمعیتی ایران در 40 سال اخیر می پردازد.

جزئیات