نزاع خاورمیانه

جهان در نزاع ابرقدرتها

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در نظام بین الملل دولت ها می کوشند تا نفوذ خود را در سایر کشورها گسترش داده و از این طریق منافع خود را تأمین نمایند و وجهه و جایگاه بین المللی خود را ارتقا بخشند. دستیابی به این مهم مستلزم این است که در گام اول، قدرت اقتصادی و نظامی و تکنولوژی خود را توسعه داده و بکوشند در معادلات منطقه ای نقشی تأثیرگذار ایفا کنند.

جزئیات