ویژگی های حاکم

اهمیت شایسته سالاری در نظام اسلامی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

شايستگی مجموعه ويژگی ها، توانايی ها و مهارت های فردی و متغيرهای شخصيتی فرد است كه موجب می شود افراد در موقعيت های گوناگون، عملكردی اثربخش تر و كاراتر در جهت تحقق اهداف فرد، سازمان و جامعه از خود بروز دهند. در اصطلاح عام، شايستگی و شايسته سالاری، بيشتر در انتخاب و انتصاب مديران عالی و ميانی سازمان ها به كار می رود.

جزئیات

ویژگی‌های «سیاستمدار اصلح» در سنت نبوی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

حفظ «کرامت مردم» از مؤلفه‌های سیاستمدار اصلح در سنت نبوی است. رسول اکرم(ص) به دور از رفتارهای پوپولیستی، بر حضور مردم در جریان تصمیمات جامعه تأکید داشتند. «مشورت و رایزنی» از ویژگی‌های یک سیاستمدار اصلح است که در سیره نبوی و آیات قرآن کریم بر آن تأکید بسیار شده است.

جزئیات