#دیپلماسی ایران در منطقه

واقعیات دیپلماسی ایران و اعراب منطقه

۱۳۹۶ اردیبهشت ۰۵

تلاش های مقامات کویت دررابطه با ایران و شورای همکاری خلیج فارس تا چه میزان به نتیجه مثبتی ختم خواهد شد؟ به راحتی نمی توان به این سوال پاسخ روشنی داد. این نگاهی بدبینانه نیست. اما باید طرفین بپذیرند با واقعیاتی انکار ناپذیر در منطقه روبرو هستند که هم باید آنها را بپذیرند و هم برای تاثیر گذاری و مدیریت آن بایکدیگر رقابت کنند.

جزئیات