اصلاح جامعه اسلامی

شیوه اصلاح جامعه از منظر آیت الله سیدمحمدرضا شیرازی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

یکی از توصیه های بزرگان و اندیشمندان جامعه، تلاش برای اصلاح کاستی ها و رهایی از عقب ماندگی است. برخی ریشه عقب ماندگی و عدم پیشرفت کشورهای اسلامی را در اسلام می بینند، حال آنکه اسلام همواره به تلاش برای ترقی، خردورزی، رشد و شکوفایی فراخوانده است. آیت الله سیدمحمدرضا شیرازی اما مشکل را در حاکمان ناصالح و غلبه ناامیدی بر مردم دانسته و بر این اساس راهکارهایی را برای ایجاد اصلاح و رفع عقب ماندگی ارائه می دهد.

جزئیات