#اعتیاد به اینترنت

نگاهی به رسانه های جهان

۱۳۹۸ بهمن ۱۹

کاهش شکاف درآمدی بین زنان و مردان، در کنار بررسی عوامل قدرت زا و نقش اینترنت در زندگی نوجوانان آمریکایی از موضوعاتی که این هفته بدان پرداخته ایم:

جزئیات

چگونه از مضرات شبکه های اجتماعی رهایی یابیم

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲

وابستگی به فضای مجازی و حضور مستمر در شبکه های اجتماعی به امری همه گیر بدل شده است؛ غافل از آنکه با هر ثانیه ای که صرف حضور در این شبکه ها می کنیم فرصت انجام یک کار مفید را از خود سلب نموده ایم؛ حال سؤال این است که چگونه می توان این عادت مضر را از خود دفع نمود؟

جزئیات