راشد غنوشی: دمکراسی حلال است

راشد غنوشی از بنیاد گرایی تا دمکراسی خواهی

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

غنوشی چهره‌ مطرحی در میان اندیشه‌ورزان کنونی جهان اسلام است که کارش را از کنشگری سیاسی با رنگ و بوی ستیزه‌جویی آغاز کرد و پس از تجربه در عرصه سیاست، ارزش‌هایی چون دمکراسی، حقوق بشر و آزادی فردی را بدیلی به جهاد فرامرزی و ساختار استبدادی به جوامع اسلامی پیشنهاد می‌کند.

جزئیات