#افراطی گری

ادیان بر سر دو راهی اثبات وجود و تضاد تمدن‌ها

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۷

در سال‌های اخیر شاهد تشدید برخورد بین ادیان و مذاهب مختلف بوده‌ایم؛ امری که به ارتکاب جرم و جنایت توسط مدعیان دینداری دامن زده است. این اختلاف بین پیروان ادیان مختلف در حالی است که آزادی مذهب و عقیده از حقوق اولیه هر انسانی است و دولتمردان موظفند این حق را به رسمیت شناخته و با وضع قوانین حمایتی، اجرای آن را تضمین کنند.

جزئیات