دروغ مصلحتی

مشی امیرمؤمنان علی(ع) در بدست گرفتن حکومت

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

عده ای بر این باورند که می توانند به بهانه خدمت به نظام و مردم دروغ بگویند، اما نمی دانند همین که دروغ گفتند، دیگر فاسد و فاسق شدند و دیگر امکان ندارد که بتوانند خدمت کنند. حضرت علی(ع) هرگز از کسی به زور بیعت نگرفت و برای به دست آوردن حکومت، وعده نداد و با یک نظام اخلاقی برجسته بر سر کار آمد؛ مشی امیرمومنان علی(ع) این است که همه چیز را بگوید چراکه هیچ چیز مانند شفافیت در حکومت و مدیریت، فراهم کننده سرمایه اجتماعی نیست و یکی از عوامل جدی آسیب زننده به سرمایه اجتماعی، پنهان کاری است.

جزئیات