خودشیفتگی

چرا سلفی می گیریم؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

سلفی‌ها وسیله‌ای هستند برای ما آدم‌های عادی که با آن برای خود در این جهان جایی دست و پا کنیم. از این رو، گاهی انگار مهم نیست که ما داریم با خطر، بدبختی یا فاجعه نیز سلفی می‌گیریم، اگر آن بدبخت‌ها یا خطرها یا فاجعه‌ها در مرکز جهان قرار گرفته باشند، من با بودن در قاب آن‌ها خود را در مرکز جهان، یعنی در مرکز توجهات، قرار می‌دهم و این کاری است که از سلفی برمی‌آید.

جزئیات