#نقش حوزه در انتخابات

نقش حوزویان در انتخابات

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۸

روحانیت و نهاد حوزه وظیفه شان دفاع از اساس مذهب است اما هربار خود را درگیر رقابتهای سیاسی و انتخاباتی می کنند غافل از اینکه جامعه ای که مذهبش دچار تنش شود خلقیاتش به هم می ریزد.

جزئیات