دمکراسی اسلامی

سعادت جامعه در گرو امر به معروف و آزادی رسانه

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

یکی از ویژگی های جامعه اسلامی آن است که مردم نواقص یکدیگر را برطرف نموده و نسبت به رفتار و کردار هم بی تفاوت نباشند، از این رو در آیات و روایات توصیه اکید شده است که یکدیگر را به معروف امر کنید و از منکر باز دارند. سعادت جامعه در گرو عمل به این فریضه الهی است و ترک آن آثار زیانباری بدنبال دارد که حکومت ظالمان بر مردم از جمله آن است.

جزئیات