#راه پیشرفت جامعه اسلامی

امر به معروف و تحریک عناصر قدرت در یک ملت

۱۳۹۷ مهر ۲۶

طی قرن گذشته این تفکر در بین مسلمانان ترویج می شد که راه رسیدن به رشد و شکوفایی، جدایی دین از امور روزمره زندگی است و آنچه سبب پیشرفت کشورهای غربی شده است نه پاسداشت اصول و ارزش های دینی که تفکرات مادی می باشد؛ اما امروزه با مشاهده راستگویی، عدالت، رعایت حقوق و انجام وظایف و سایر رفتارهای نیک و پسندیده حاکم بر مردمان مغرب زمین، نادرستی این تفکر بیش از پیش بر ما آشکار شده است.

جزئیات

سعادت جامعه در گرو امر به معروف و آزادی رسانه

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱

یکی از ویژگی های جامعه اسلامی آن است که مردم نواقص یکدیگر را برطرف نموده و نسبت به رفتار و کردار هم بی تفاوت نباشند، از این رو در آیات و روایات توصیه اکید شده است که یکدیگر را به معروف امر کنید و از منکر باز دارند. سعادت جامعه در گرو عمل به این فریضه الهی است و ترک آن آثار زیانباری بدنبال دارد که حکومت ظالمان بر مردم از جمله آن است.

جزئیات